1etik 100era zenbakiak Albanian

# Writing your language Writing Reading
0 Zero Zero -
1 Bat Një -
2 Bi Dy -
3 Hiru Tre -
4 Lau Katër -
5 Bost Pesë -
6 Sei Gjashtë -
7 Zazpi Shtatë -
8 Zortzi Tetë -
9 bederatzi Nëntë -
10 Hamar Dhjetë -
11 Hamaika Njëmbëdhjetë -
12 Hamabi Dymbëdhjetë -
13 Hamahiru Trembëdhjetë -
14 Hamalau Katërmbëdhjetë -
15 Hamabost Pesëmbëdhjetë -
16 Hamasei Gjashtëmbëdhjetë -
17 Hamazazpi Shtatëmbëdhjetë -
18 Hamazortzi Tetëmbëdhjetë -
19 Hemeretzi Nëntëmbëdhjetë -
20 Hogei Njëzet -
21 Hogei bat Njëzet e një -
22 Hogei bi Njëzet e dy -
23 Hogei hiru Njëzet e tre -
24 Hogei lau Njëzet e katër -
25 Hogei bost Njëzet e pese -
26 Hogei sei Njëzet e gjashtë -
27 Hogei zazpi Njëzet e shtatë -
28 Hogei zortzi Njëzet e tetë -
29 Hogei bederatzi Njëzet e nëntë -
30 Hogeita hamar Tridhjetë -
31 Hogeita bat Tridhjetë një -
32 Hogeita bi Tridhjetë e dy -
33 Hogeita hiru Tridhjetë e tre -
34 Hogeita lau Tridhjetë e katër -
35 Hogeita bost Tridhjetë e pesë -
36 Hogeita sei Tridhjetë e gjashtë -
37 Hogeita zazpi Tridhjetë e shtatë -
38 Hogeita zortzi Tridhjetë e tetë -
39 Hogeita bederatzi Tridhjetë e nëntë -
40 Berrogei Dyzetë -
41 Berrogei bat Dyzet e një -
42 Berrogeita bi Dyzet e dy -
43 Berrogeita hiru Dyzet e tre -
44 Berrogeita lau Dyzet e katër -
45 Berrogeita bost Dyzet e pesë -
46 Berrogeita sei Dyzet e gjashtë -
47 Berrogeita zazpi Dyzet e shtatë -
48 Berrogeita zortzi Dyzet e tetë -
49 Berrogeita bederatzi Dyzet e nëntë -
50 Berrogeita Pesëdhjetë -
51 Berrogeita bat Pesëdhjetë e një -
52 Berrogeita bi Pesëdhjetë e dy -
53 Berrogeita hiru Pesëdhjetë e tre -
54 Berrogeita lau Pesëdhjetë e katër -
55 Berrogeita bost Pesëdhjetë e pesë -
56 Berrogeita sei Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Berrogeita zazpi Pesëdhjetë e shtatë -
58 Berrogeita zortzi Pesëdhjetë e tetë -
59 Berrogeita bederatzi Pesëdhjetë e nëntë -
60 Hirurogei Gjashtëdhjetë -
61 Hirurogeita bat Gjashtëdhjetë e një -
62 Hirurogeita bi Gjashtëdhjetë e dy -
63 Hirurogeita hiru Gjashtëdhjetë e tre -
64 Hirurogeita lau Gjashtëdhjetë e katër -
65 Hirurogeita bost Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Hirurogeita sei Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Hirurogeita zazpi Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Hirurogeita zortzi Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Hirurogeita bederatzi Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Hirurogeita Shtatëdhjetë -
71 Hirurogeita hamar bat Shtatëdhjetë e një -
72 Hirurogeita bi Shtatëdhjetë e dy -
73 Hirurogeita hiru Shtatëdhjetë e tre -
74 Hirurogeita lau Shtatëdhjetë e katër -
75 Hirurogeita hamabost Shtatëdhjetë e pesë -
76 Hirurogeita sei Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Hirurogeita zazpi Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Hirurogeita zortzi Shtatëdhjetë e tetë -
79 Hirurogeita bederatzi Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Laurogei Tetëdhjetë -
81 Laurogei bat Tetëdhjetë e një -
82 Laurogeita bi Tetëdhjetë e dy -
83 Laurogeita hiru Tetëdhjetë e tre -
84 Laurogeita lau Tetëdhjetë e katër -
85 Laurogeita bost Tetëdhjetë e pesë -
86 Laurogeita sei Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Laurogeita zazpi Tetëdhjetë e shtatë -
88 Laurogeita zortzi Tetëdhjetë e tetë -
89 Laurogeita bederatzi Tetëdhjetë e nëntë -
90 Laurogeita hamar Nëntëdhjetë -
91 Laurogeita bat Nëntëdhjetë e një -
92 Laurogeita bi Nëntëdhjetë e dy -
93 Laurogeita hiru Nëntëdhjetë e tre -
94 Laurogeita lau Nëntëdhjetë e katër -
95 Laurogeita bost Nëntëdhjetë e pesë -
96 Laurogeita sei Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Laurogeita zazpi Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Laurogeita zortzi Nëntëdhjetë e tetë -
99 Laurogeita bederatzi Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Ehun Njëqindë -